فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحي مدل انتخاب تأمين کنندگان بر اساس ريسک­ هاي زنجيره تأمين در صنعت دارويي کشور

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشكده علوم انسانی

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته MBA گرايش استراتژي

عنوان:

طراحي مدل انتخاب تأمين کنندگان بر اساس ريسک­ هاي زنجيره تأمين در صنعت دارويي کشور

استاد راهنما:

دكتر علي رجب­زاده قطري

استاد مشاور:

دكتر منوچهر منطقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول:کليات پژوهش………………………. 1

1-1- مقدمه………………………. 2

1-2- تعريف موضوع و اهميت پژوهش………………….. 2

1-2-1- مديريت زنجيره تأمين……………………….. 3

1-2-2- ريسک…………………………. 4

1-2-3- مديريت ريسک در زنجيره تأمين……………………….. 4

1-2-4- عوامل اصلي ايجاد کننده ريسک در زنجيره تأمين…………… 6

1-2-5- مديريت زنجيره تأمين در صنعت دارو……………………… 8

1-3- اهداف پژوهش…………………………. 9

1-4- بيان مسأله و سؤالات پژوهش…………………………. 9

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5- فرضيه هاي پژوهش…………………………. 11

1-6- کاربرد نتايج و مخاطبان پژوهش…………………………. 11

1-7- روش انجام پژوهش…………………………. 12

1-8- واژگان تخصصي……………………….. 12

فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش…………………………. 14

2-1- مقدمه……………………… 15

2-2- زنجيره تأمين……………………….. 15

2-2-1- اهداف زنجيره تأمين………………………. 19

2-2-2- مديريت زنجيره تأمين……………………….. 20

2-3- ريسک و مديريت ريسک…………………………. 22

2-3-1- اجزا گسترده ريسک…………………………. 24

2-4- مديريت ريسک زنجيره تأمين……………………….. 26

2-4-1- ريسکهاي زنجيره تأمين……………………….. 28

2-4-2- مديريت و کاهش ريسک زنجيره تأمين……………………….. 37

2-5- عوامل انتخاب تأمين کننده برتر………………………. 45

2-6- مديريت زنجيره تأمين در صنعت دارو سازي……………………….. 47

2-6-1- اجزا زنجيره تأمين صنعت دارو……………………… 49

فصل سوم: روش شناسي پژوهش…………………………. 51

3-1- مقدمه………………………. 52

3-2- فرضيه ها و چارچوب پژوهش…………………………. 52

3-2-1- ارائه چارچوب پژوهش…………………………. 52

3-2-2- فرضيه ها/سؤالات………………………… 55

3-2-3- روش پژوهش…………………………. 55

3-3- جامعه آماري و نمونه………………………. 56

3-3-1- هولدينگ داروپخش…………………………. 57

3-3-2- شرکت سرمايه گذاري البرز……………………… 58

3-3-3- هولدينگ پارس دارو……………………… 60

3-4- متغيرهاي اصلي پژوهش…………………………. 63

3-5- روايي و پايايي ابزار اندازه گيري……………………….. 63

3-6- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها……………………… 64

3-6-1- آزمون T تک نمونه اي……………………….. 64

3-6-2- ضريب همبستگي پيرسون……………………….. 64

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-6-3- آزمون فريدمن……………………….. 65

3-6-4- تکنيک تاپسيس فازي………………………. 65

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها ………………………71

4-1- مقدمه………………………. 72

4-2- آمار توصيفي خبرگان جهت اصلاح چارچوب اوليه………….. 73

4-3- اطلاعات جمعيت شناختي……………………….. 73

4-4- آمار توصيفي……………………….. 77

4-4-1- نتايج آمار توصيفي مربوط به ريسک تأمين کننده…………. 77

4-4-2- نتايج آمار توصيفي مربوط به ريسک هاي محيطي…………….83

4-5- ضريب همبستگي پيرسون……………………….. 85

4-6- الويت بندي مؤلفه هاي تحقيق……………………….. 88

4-6-1- روش اول طبقه بندي: تاپسيس فازي……………………….. 88

4-6-2- روش دوم طبقه بندي: آزمون فريدمن……………………….. 90

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات………………………… 94

5-1- مقدمه………………………. 95

5-2- اختصار پژوهش…………………………. 95

5-3- نتايج پژوهش…………………………. 96

5-4- مدل نهايي پژوهش………………………… 100

5-5- الگوريتم مديريت ريسک زنجيره تأمين……………………….. 102

5-6- پيشنهادات………………………… 108

5-5-1- پيشنهادات کاربردي……………………….. 108

5-5-2- پيشنهاداتي براي پژوهشهاي آينده……………………… 109

منابع و مآخذ لاتين……………………….. 111

منابع و مآخذ فارسي……………………….. 115

چکیده:

در رقابت‌هاي جهاني خواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع، موجب شده تا شركت‌ها نتوانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند. بر اين اساس، فعاليت‌هايي نظير تهيه مواد، توليد و برنامه ريزي محصول، خدمت نگهداري كالا، كنترل موجودی، توزيع، تحويل و خدمت به مشتري، اينك به سطح زنجيره تأمين انتقال پيدا كرده­می باشد. مسأله كليدي در يك زنجيره تأمين، مديريت و كنترل هماهنگي بين تمامي اين فعاليت‌ها می باشد.

تغيير پذيري در زمينه برآيندها و نتايج ممکن زنجيره تأمين، احتمال رخداد و اثرات آن را مديريت ريسک زنجيره تأمين مي­نامند. ريسک­هاي زنجيره تأمين شامل ريسک­هاي برخواسته از تغييرات در جريان مواد، محصول و اطلاعات می باشد که از تأمين­کننده اوليه آغاز و به مصرف کننده نهايي ختم مي­گردد.

صنعت دارو به عنوان مجموعه­اي از فرايندها، ‌عمليات­ و سازمان­هاي درگير در كشف، ايجاد و توليد داروها تعريف مي­گردد. با در نظر داشتن گستردگي زنجيره تأمين دارويي، تمرکز اين تحقيق به انتخاب تأمين­کنندگان معطوف گرديده می باشد و اينکه چه عواملي براي انتخاب تأمين­کننده در يک زنجيره تأمين بايد در نظر گرفته گردد تا ريسک موجود در اين زنجيره کاهش يابد.

در اين پژوهش، با در نظر داشتن استراتژي­هاي کاهش ريسک در زنجيره تأمين و مشورت اساتيد و خبرگان زنجيره تأمين و داروسازي، چک ليستي براي انتخاب تأمين­کننده با هشت شاخص اصلي و 30 شاخص فرعي در زمينه انتخاب تأمين کننده برتر و چهار شاخص اصلي و 9 شاخص فرعي در زمينه ريسکهاي محيطي تأثيرگذار، بدست آمد. پس از بررسي نتايج آماري پرسشنامه­ها و بهره گیری از روش تاپسيس فازي، در نهايت به هفت شاخص اصلي “کيفيت، انعطاف پذيري، تحويل، تکنولوژي، سيستم­هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، هزينه و سابقه” با 24 شاخص فرعي در زمينه انتخاب تأمين کننده برتر و چهار شاخص اصلي ” اقتصادي، سياسي، بلاياي طبيعي و فرهنگي/ اجتماعي” با 8 شاخص فرعي در زمينه ريسک­هاي محيطي رسيديم.

اين پژوهش براي فعالان صنعت دارويي کشور و هم چنين اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان، به مقصود بهبود وضع موجود انتخاب تأمين کنندگان قابل بهره برداري می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در اين فصل به کليات و مفاهيم پژوهش پرداخته مي­گردد. بدين ترتيب اين فصل شامل موارد زير مي­باشد: تعريف موضوع و اهميت پژوهش، اهداف پژوهش، بيان مسأله و سؤال­هاي پژوهش، فرضيه­هاي پژوهش، کاربرد نتايج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان تخصصي مي­باشد.

2-1- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش

سازمان ها همواره در کوشش براي بهبود سهم بازار، افزايش سود و دستيابي به مزيت رقابتي نسبت به رقبا مي­باشند. براي دستيابي به اين اهداف، در نظر داشتن کارايي و اثربخشي زنجيره تأمين از اهميتي فراوان در هر سازمان برخوردار می باشد.

به مقصود افزايش توان رقابتي، در دهه 60 و 70 ميلادي سازمانها کوشش مي­کردند تا با استاندارد سازي و بهبود فرآيندها گامي مؤثر در جهت افزايش مشتريان خود بردارند. در دهه 90 اين کوشش­ها با توسعه روشهاي مديريت منابع انساني با در نظر گرفتن تأمين­کنندگان استراتژيک و عمليات لجستيک ادامه يافتند. (Ferazelle, 2001)

در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست كه به اين مسئله مهم پي برده اند كه براي تداوم در صحنه­هاي رقابت جهاني و حضور موفقيت آميز در بازار مي­بايست عوامل خاصي از قبيل كيفيت محصولات و كيفيت طریقه اجرايي و توليدي را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولي برسانند. حال آن كه رمز موفقيت در دستيابي به اين اهداف تمركز بيشتر بر روي فعاليت­ها و اهداف اصلي سازمان مي­باشد. لذا در راستاي حل اين مشكل اساسي بسياري از مديران سازمان­هاي بزرگ تصميم گرفتند فعاليت­هايي را كه اهميت استراتژيك چنداني براي سازمان ندارند به منابع بيرون از سازمان واگذار کنند تا با اين اقدام بر مديريت و به دنبال آن بر روي فعاليتهايي در سازمان كه بر رو ي عوامل مذكور تأثير مستقيم دارند، تمركز بيشتري داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جريان فرآيند برون سپاري مسائل مختلفي با دامنه وسيعي از اطلاعات مدنظر قرار مي­گيرد مانند انتخاب تأمين­کنندگان، نوع الگوريتم انتخاب و بسياري از عوامل ديگر كه مانند دغدغه­هاي فكري مديران مي­باشد.

افزايش تعداد شركت­هاي عرضه­كننده سرويس در خارج از سازمان اصلي در سال­هاي اخير باعث شده می باشد تا سازمان­ها و شركت­هاي برون سپار در هنگام انتخاب منبع بيروني با موقعيت­هاي انتخابي متنوعي رو به رو باشند. در كنار اين مسأله، افزايش رقابت­هاي تجاري و گسترش بازارهاي جهاني موجب شده تا سازمان­ها به بهينه­سازي تمامي امور و فرآيندهاي خود در تمامي جنبه­هاي رقابتي توجه بيشتري نمايند كه اين توجه شامل انتخاب تأمين كنندگان نيز گرديده می باشد. تصميم گيران حوزه برون­سپاري در هنگام انتخاب تأمين­كننده سعي مي­نمايند از ميان منابع داوطلب (تأمين­کنندگان) گزينه­اي را انتخاب كنند كه بتواند به بهترين وجه ممكن تمامي نيازهاي فرآيند برون­سپاري شونده را به بهينه­ترين حالت تأمين نمايند. (رزمی، جعفر و همکاران, 1387)

1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین

تشديد رقابت از دهه 1990 شرکتها را تحت فشار قرارمي­داد تا کارايي خود را در تمامي جنبه­هايشان بهبود دهند. از طرف ديگر، افزايش متغيرها منجر به اختصاص منابع بيشتر به مقصود پيش­بيني تقاضا و تأمين به مقصود تقويت بيشتر زنجيره تأمين مي­گشت.

محققين بر اين باورند که مديريت مؤثر زنجيره تأمين يک توانمندساز قوي در عملکرد سازمان می باشد و همچنين يک راه ارزشمند براي حفاظت از مزيت رقابتي محسوب مي­گردد. (Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., 2003)

مديريت زنجيره تأمين به عنوان رويکردي يکپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد و کالا، اطلاعات و جريان پولي، توانايي پاسخگويي به اين شرايط را دارد. زنجيره تأمين يک سيستم يکپارچه از فرآيندهاي مرتبط و به مقصود:

  • دستيابي به مواد و قطعات مورد نياز
  • تبديل مواد اوليه به محصول
  • ارزش گذاري محصولات
  • توزيع محصولات به مشتريان

ساده سازي انتقال اطلاعات بين اجزاء زنجيره( اعم از تأمين کنندگان، توليدکنندگان، توزيع کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتريان) مي­باشد. (شفيع زاده, 1383)

2-2-1- ریسک

سيتکين و پابلو در سال 1992 ريسک را بعنوان “دامنه­اي که در آن عدم قطعيت هست درمورد اينکه آيا به شکل بالقوه خروجي­هاي موفق يا مأيوس­کننده از تصميمات محقق خواهد گردید يا نه” تعريف کردند. (Sitkin B.,Pablo A., 1992)

اقداماتي كه احتمالا اثرات سودآوري توليد مي­كنند اغلب شامل ريسك­ها نيز مي­شوند. ريچي و برندلي ريسک کسب و کار را اين گونه تعريف مي­کند: سطح روبرو شدن با عدم قطعيت­هايي که شرکت مي­بايست آن را درک کند و به هنگام پياده­سازي استراتژي­ هايش براي دستيابي به اهداف کسب و کارش به شکل مؤثري مديريت نمايد. (Ritchie B., Brindley C., 2007).

3-2-1- مدیریت ریسک در زنجیره تامین

امکان تغيير در زمينه برآمدها و نتايج مورد انتظار زنجيره تأمين، احتمال رخداد تغييرات و اثرات آنها را مديريت ريسک زنجيره تأمين مي­نامند. ريسک­هاي زنجيره تأمين شامل ريسک­هاي برخواسته از تغييرات در جريان مواد، محصول و اطلاعات می باشد که از تأمين­کننده اوليه آغاز و به مصرف­کننده نهايي ختم مي­گردد. بنابراين به گونه کلي ريسک­هاي زنجيره تأمين به احتمال و اثر يک عدم تناسب و تعادل بين تأمين و تقاضا بر مي­گردد.

مديريت ريسک در زنجيره تأمين يک موضوع مهم در مديريت زنجيره تأمين می باشد. مهم بودن اين موضوع مربوط مي­گردد به افزايش استراتژي برون سپاري در کارخانه ها ، جهاني سازي بازارها، افزايش اعتماد بر تأمين کننده ها براي توانايي هاي مخصوص و نوآوري­ها، تکيه بر شبکه تأمين براي مزيت رقابتي و ظهور و بروز تکنولوژي اطلاعات که کنترل کردن و گسترده کردن زنجيره تأمين را ممکن مي­سازد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)

مديريت ريسک در زنجيره تأمين (SCRM) به عنوان يک فعاليت استراتژي مديريتي مي­تواند در نظر گرفته گردد که بر عملکرد اجرائي، بازاريابي و مالي کارخانه تأثيرگذار می باشد. (Duncan, 1972)

تا هنگامي که طریقه برون سپاري به عنوان استراتژي مهمي در کارخانه­ها وجود داشته باشد، کار بر روي هر دو ناحيه ارزيابي و شناسايي ريسک و کم کردن ريسک( روش­ها و تئوري­ها) ادامه دارد. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)

فيزال و همکارانش و همچنين تانگ (2006) عقیده دارند که مديريت ريسک اثرگذار در يک زنجيره تأمين امروزه براي کارخانه ها يک نياز می باشد. کارخانه­هايي مانند اريکسون و نوکيا ، مدت زيادي می باشد که به اين مسئله پي برده­اند. تحقيقات اوليه در هر زمينه اي اصولاً با شناسايي و معرفي مفاهيم و مشخص کردن دسته بندي يا طبقه بندي­ها آغاز مي­گردد. کارهاي اوليه در زمينه مديريت ريسک در زنجيره تأمين نيز اين شيوه را پيمود. اولين حرکت توسط لي (2002) آغاز گردید، او چارچوبي را بر اساس ريسک هاي زنجيره تأمين و ريسک­هاي تقاضا در محدوده اي از محصولات اساسي يا ابداعي فراهم نمود. همچنين عنوان نمود که استراتژي­هاي زنجيره تأمين نيازمند اتصال به سطح درست و مشخصي از ريسک­هاي تأمين و تقاضا مي­باشد. (Oke, A.,Gopalakrishnan,M., 2009)

نورمن و جانسون (2004)، کليندرفر و ساد (2005) و کوپرا و سودهي (2004) و ديگر پژوهشگران دسته بندي­هاي متنوعي را براي ريسک­ها بيان کردند.

زنجيره تأمين در معرض ريسک­هايي ست که در ارتباط با معضلات تأمين و تقاضا افزايش مي­يابند. (Kleindorfer, P.R., Saad,G.H., 2005)

زنجيره تأمين همچنين در معرض خطرات توزيع يا ريسک­هايي با تأثير زياد و احتمال وقوع کم و يا تأثير کم و احتمال وقوع بالا نيز مي­باشند. اين ريسک­ها بر روي سازمان به گونه گسترده­اي تأثير مي­گذارد. (Chopra, S.,Sodhi,M.S., 2004)

همانطور که ونگر و بد (2008) بيان کردند “قرارداد مالي يک تأمين کنننده و زمين لرزه اي که ظرفيت توليد را از بين برده می باشد، موقعيت­هاي مختلفي هستند و بنابراين تأثيرات مختلفي بر زنجيره تأمين دارد”. بنابراين اين مطالعات به شناسايي نياز به متدولوژي به مقصود پيشگويي، شناسايي، دسته­بندي و ارزيابي ريسک­ها در زنجيره تأمين منجر گردید. (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)

مقالات زيادي در مورد مديريت ريسک در زنجيره تأمين در بيست سال گذشته منتشر گرديده می باشد که اولين آنها مربوط به کرالجيک در سال 1983 بود. پالسون (2004) مقالات موجود را به 3 دسته تقسيم نمود: تجزيه و تحليل انواع ريسک، رسيدگي به ريسک و کنترل ريسک. از زمان پالسون تاکنون مقالات مختلف ديگري نيز چاپ گردیده می باشد.

تا سال 2000، مقالات به مديريت زنجيره تأمين مي­پرداختند. بعد از آتش سوزي يکي از تأمين­کنندگان اريکسون در نيومکزيکو که منجر به از دست دادن 400 ميليون يورو گشت، ورشکستگي يکي از تأمين کنندگان لندرور در سال 2001 که منجر به اخراج 14700کارگر گردید و حمله تروريستي 11 سپتامبر 2001 در مرکز تجارت جهاني همه و همه باعث معضلات عمده اي در زنجيره تأمين در جهان گشت. (Tang, 2006)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 130

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان